<< BACK / TERUG

NEW LEARNER APPLICATION FORM

Schools have not yet received any instruction from the Department of Education regarding applications for 2025. Provisional dates for new applications are from 1 May 2024. Closing date is 31 August 2024.

NUWE LEERLING AANSOEK OM TOELATING

Skole het nog geen instruksie ontvang van die Departement van Onderwys ivm inskrywings vir 2025. Voorlopige datum vir inskrywings is 1 Mei 2024. Sluitingsdatum 31 Augustus 2024.
Step 1/7: Learner info
Leave this field blank

• Please do not submit an online application as well as a hard copy. One application is sufficient. 
• For any queries/ questions contact Rialette: hr.admin@ligbron.co.za or call  017 811 5906
• Supplying false information will invalidate this application. 

• The application must be accompanied by copies of the following documents. 

- ID documents of both parents and/or account payers. 
- Learner’s birth certificate or ID document. 
- Learner’s birth certificate and Passport for Non SA citizens. 
- Copy of Study Permit (If applicable).
- Latest school report
- Testimonial from school (Schools outside Ermelo) 
- Transfer letter when leaving current school.
- 2 scanned colour passport-size ID photos.
- Any certificates for Extramural achievements Grade 6 and 7.
- Copy of Medical card.
- Testimonial from current school.
- Copies of any relevant medical conditions and psychological
reports (learner tested for learning disabilities).

• Moet asseblief nie ñ aanlyn aansoek sowel as ñ harde kopie indien nie. Een aansoek is voldoende. 
• Vir enige navrae skakel gerus vir Rialette by hr.admin@ligbron.co.za of skakel 017 811 5906
• Die verskaffing van vals inligting sal hierdie aansoek ongeldig maak. 
• Die aansoek moet vergesel word van afskrifte van die volgende dokumente:

- ID-dokument van beide ouers en/of betalers van die rekening.
- Leerder se geboortesertifikaat of ID dokument.  
- Geboortesertifikaat en Paspoort vir nie RSA Burgers.
- Afskrif van Studie Permit (Indien van toepassing).
- Mees onlangse skoolrapport
- Getuigskrif (Skole buite Ermelo).
- Twee geskandeerde kleur ID-foto’s.
- Oorplasingssertifikaat wanneer huidige skool verlaat.
- Prestasie sertifikate (indien u het) Graad 6 en 7.
- Afskrif van mediese kaart of mediese besonderhede.
- Afskrifte van enige relevante mediese toestande en sielkundige
verslae (leerder getoets is vir leergestremdhede).

Volle name
Van van leerling
Jaar waarvoor aansoek gedoen word
Graad waarvoor aansoek gedoen word
Noemnaam
Leerder ID/Paspoort nommer
Huidige ouderdom
Geslag
Bevolkingsgroep
Burgerskap
Leerling bly saam met ouers
Geloof
Tipe vervoer na skool
Leerling selfoon nr.
Telefoon nr. ingeval van nood
Naam van huidige/vorige skool
Provinsie van huidige/vorige skool
Huistaal
Onderrigtaal
Broers en susters in Ligbron
Naam en van - broer/suster 1
Huidige graad - broer/suster 1
Naam en van - broer/suster 2
Huidige graad - broer/suster 2
Naaam en van - broer/suster 3
Huidige graad - broer/suster 3
Naam en van - broer/suster 4
Huidige graad - broer/suster 4

ENGLISH PRINTABLE version

AFRIKAANSE druk weergawe